Föräldrarådsmöte

Våren 2018, mötestider:

8 februari - kl.18.00 i skolrestaurangen
3 maj - kl.18.00 i skolrestaurangen

Välkomna!

 

Minnesanteckningar föräldrarådet 2018-02-08

Skolvalet

Fram till nu finns nu är det 210 elever som söker till förskolegruppernas 90 skolplatser. Skolan kommer att vara 3-parallellig F-6 vilken den har kapacitet för.

Budget

Skolan stängde budgetåret 2017 i balans och prognosen för 2018 är också i balans.

Personal

Elevhälsan utökas med kurator som påbörjar sin anställning den 5 mars. Kurator delar sin tjänst mellan Herrängen och Långbrodal.

1 grundskollärare anställs i åk 4 för den lärare som har haft ett vikariat och nu även fått barn.

Ytterligare en förskollärare anställs till förskolegrupperna vilket innebär 6 förskollärare på tre hemvister.

Återkoppling från förra mötets grupparbete

Elevledda samtal; skolan kommer inför HT 18 att ha satt ett gemensamt arbetssätt för hur de ska utformas. Naturligtvis sker även anpassningar utifrån ålder och mognad. Det elevledda samtalet är en del av det totala paketet bedömningar – betyg – IUP.

Trafiken känns trots intensiv belastning under morgonen ändå relativt ordnad. Fler kommer olika vägar till skolan och många går/cyklar.

Kommunikation, skolwebben gäller och ett rum har skapats där alla styrdokument ska samlas. Den nya skolplattformen som fortfarande har en bas i skolwebb kommer att vara klar till HT18.

Hela digitaliseringsprocessen är ett prioriterat område i staden och Älvsjös skolor har startat en grupp som innehåller ledning och ansvariga för respektive skola. Syftet är kunskapsdelning och likvärdig undervisning i samtliga Älvsjös kommunala skolor.

Nominering

Palatsets fasad är en av 5 nominerade till Plåtpriset 2018. Prisutdelning sker den 8 mars i Malmö.

 http://www.mynewsdesk.com/se/farfromstandard/pressreleases/fem-svenska-metallfasader-nominerade-till-plaatpriset-2018-2402391?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease

 

Önskemål om samma tid för samtliga årskurser när skolan har planeringsmöten.

Tas i beaktande vid schemaläggning.Föräldramötet utformas med att ha en gemensam del men även en individuell del i klass. Tid ges för möjlighet att skapa nätverk/samverkan i föräldragruppen.

Kommer nuvarande fritidspersonalen i åk 2 att följa med till åk 3?

Det finns inga intentioner att bryta grupperingar som fungerar men vid förändringar i basbemanning behöver vi göra justeringar. Förändring kan vara kompetens som är snedfördelad, någon väljer att avsluta sin tjänst osv.

Täckning av mobilt användande i Palatset

Det har varit svårt att ha täcning för bl.a. mobilerna vilket är ett hinder i samtal med vårdnadshavare. Skolan har beställt en uppdatering av Telia vilket ska ske under  våren.

Upplevs att det är mycket ny personal i åk 1 Hur ser planen ut. Aktiviteter?

Under hösten var det svårt att hitta bra fritidspersonal vilket innebar att tjänster bars av personer med tidsbestämt avtal. From vt-18 är detta klart och de som arbetar på fritidshemmet åk 1 ska arbeta resterande läsår.

Aktiviteter som skridskoåkning tar mycket tid i anspråk och de aktiviteter vi gör ska alla inrymmas i det centrala innehållet för fritidshemmet vilket gör att vi inte kan lägga väldigt stort fokus på en aktivitet utan måste kunna erbjuda mer i verksamheten. Årskurs 1 åker skridskor nu med alla elever.

Farhågor finns att  grupper kommit  olika långt i sin läsutveckling i förskolegrupperna.

Det finns inga kunskapskrav i förskoleklass syftet är att skapa en god övergång till åk 1.

 

Hur fungerar det med läxor när en elev är sjuk.

Om en elev är sjuk och man som vårdnadshavare vill hjälpa till att läsa ikapp så hittar man information i respektive klass/årskurs rum på skolwebb. Där framgår vad man gjort i respektive ämne varje vecka.

 

Hur arbetar man med trygghet och information till vårdnadshavare vid personals längre sjukdom.

Skolans ledning skriver ett infobrev när det är klarlagt hur länge personen är borta och hur vi har löst vikariefrågan. Brevet distribueras sen av respektive klass genom ordinarie veckobrev

Kan man ordna bollspel på Vivelparken/BP

Frågan har legat latent eftersom det inte är aktuellt i vintertid men kommer att behandlas. Säkerheten och tillsynsansvaret är prioriterat om det ska kunna genomföras.

Fritidshemmets kvalitetsarbete informerades om av Stina Karlsson.

Grupparbete kränkningar på sociala medier – hur kan föräldrar hjälpa till.

Skolan kommer att genomföra en serie utbildningar och arbetsmaterial från Friends HT18 som riktar sig till personal, elever och vårdnadshavare. ”Schyssst på nätet” materialet utgår från skollagen, diskrimineringslagen samt skolans läroplaner. På hemsidan finns bra stöd som riktare sig både till skola samt vårdnadshavare.

www.friends.se

Tips på bok

”Mitt barn på nätet” – Maria Dufva

Nästa föräldraråd är den 3 maj.

Dela:
Kategorier: