Till innehåll på sidan

Ledighet elever

Riktlinjer – Ledighet för elev
”En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar” (kap 7 § 18 skollagen).

Barn som är bosatta i landet har skolplikt och rätt till utbildning. Skollagen medger dock ledighet för elev under vissa omständigheter. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Med ”kortare ledighet” avses upp till och med tio dagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Begreppet ”synnerliga skäl” innebär att bestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Ledighet kan till exempel komma att bli aktuell vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Skolans ledighetsbeslut kan inte överklagas.

Vårdnadshavares ansvar
Alla grundskoleelever som bor i Sverige har skolplikt och det är vårdnadshavares ansvar att eleven fullgör sin skolplikt (kap 7 § 20 skollagen). Om vårdnadshavare medvetet håller barnet borta från skolan, eller om eleven utan anmälan uteblir från undervisningen, räknas det som ogiltig frånvaro som förs in i terminsbetyget. Om vårdnadshavaren inte ser till att eleven kommer till skolan kan utbildningsnämnden besluta om vitesföreläggande av vårdnadshavare.

Lokala förutsättningar
Klassläraren har beslutanderätt gällande ledighetsbeslut upp till 2 dagar per läsår, därefter beslutar rektor. Ansökan måste vara skolan tillhanda senast 15 arbetsdagar innan önskad ledighet. Vi rekommenderar att man alltid söker ledigt, och inväntar beslutet, innan man bokar eller betalar resor!

Dela:
Kategorier: