Till innehåll på sidan

Trygghet och studiero

Trygghetsgruppens uppdrag

Skolan arbetar fortlöpande för att främja, förebygga, följa upp och åtgärda skolans arbetsmiljö för eleverna för att skapa en trygg skoldag för alla våra elever.

På skolan finns en särskild trygghetsgrupp med en representant från alla årskurser. Gruppen bevakar och utvecklar de områden som behöver utvecklas och förbättras. Till detta använder vi oss av olika modeller, aktiviteter och undersökningsverktyg för att ta reda på vilka områden våra elever har behov av en ökad trygghet kring.

Den 1 januari 2015 skärptes Diskrimineringslagen som numera klassar bristande tillgänglighet i alla skolformer som diskriminering. Bestämmelserna innefattar såväl undervisning som lokaler.

För att följa lagen använder Långbrodalsskolan sig av bl. a delaktighetsmodellen. Modellen är framtagen genom vetenskapliga studier av professor Ulf Janson på institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

  • Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt för ökad delaktighet i skolan.
  • En modell som skapar struktur för att upptäcka delaktighet och bristande delaktighet.

 

Delaktighetsmodellen bygger på 6 aspekter som alla måste samspela mellan varandra för att en maximal delaktighet ska nås. Dessa aspekter ska även belysas ur tre kulturer som finns i skolan: undervisningskultur, omsorgskultur och kamratkultur.

De sex delaktighetsaspekterna:
Tillhörighet: En formell tillhörighet.
Tillgänglighet: : Fysisk tillgänglighet till miljöer och objekt. Tillgänglighet meningssammanhang.    Tillgängligt sociokommunikativt samspel.
Engagemang: Lust och intresse att delta i aktiviteten.
Samhandling: Att delta och bidra i en gemensam aktivitet.
Autonomi: Att bestämma över sitt handlande.
Erkännande: Att vara accepterad och erkänd av andra.

 

Hur tar vi reda på hur eleverna upplever trygghet på skolan?

Varje termin utför vi 5-min samtal med eleverna där vi ställer frågor kring elevens känsla av trygghet gällande kamratkultur och upplevelsen av trygghet i miljön på skolan både fysiskt och psykiskt.

Dessa samtal dokumenteras och i sammanställer sedan totalt för skolan-analyserar och hittar områden för förbättringar i vår arbetsmiljö för ökad känsla av trygghet för våra elever.

Under året sker ett systematiskt arbete på skolan utifrån ett årshjul som innehåller temadagar för eleverna, 5-min samtal, insatser från pedagogerna i undervisningen genom uppmärksamhet kring de olika delaktighetsaspekterna samt utvärderingar inför kommande termin eller läsår.

Dela:
Kategorier: